“Shaolin Tribute” Masters

.

Special Event Shaolin WorlChampionship 2010

SHAOLIN MASTERS for “SHAOLIN TRIBUTE”

.

.
Shifu Shi-Hengdao, 35°Shaolin Warrior Monks Generation
disciple of Shifu Shi Yanzi 34° Shaolin Warrior Monks Generation.
SHAOLIN TEMPLE SLOVENIJA
…………………………………
.
.
Shaolin Master Noel Bibudi Biamakanda
.
CV

CHUANG TONG WUSHU SHAOLIN QUAN BIBUDI  XUE XIAO
………………………………….
.

阿彌陀

Be Sociable, Share!
 

Bad Behavior has blocked 178 access attempts in the last 7 days.